torstai 19. maaliskuuta 2015

Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työpanos hyötykäyttöönTeksti: Heidi Similä
Nuorisotyöttömyys on vakava haaste Suomen tulevaisuudelle. Tässä tilanteessa erityistä tukea tarvitsevat nuoret ovat työmarkkinoilla vielä selkeästi heikommassa asemassa kuin muut nuoret. Tuoreen, työnantajien kokemuksiin perustuvan selvityksen mukaan erityisen tuen tarve ei kuitenkaan välttämättä näy työsuorituksessa millään tavalla, kun työtehtävät ovat työntekijän edellytysten mukaisia.  

Ammattiopisto Luovi on selvittänyt työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä ja yksilöllisten työllistymispolkujen toteutumisesta. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa, mitkä tekijät työnantajien mielestä edistävät tai rajoittavat erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymistä ja työssä pysymistä.  

Selvitys toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamana ESR-projektina 1.8.2013-28.2.2015 välisenä aikana. Sähköinen kysely lähetettiin 396 työnantajalle, jotka ovat työllistäneet Luovin Oulun, Muhoksen tai Limingan yksiköstä valmistuneita opiskelijoita tai joilla on ollut yksiköiden opiskelijoita työssäoppimassa. Kyselyyn vastasi 161 työnantajaa (40,7 %). Syventävää tietoa hankittiin haastattelemalla 51 kyselyyn vastannutta työnantajaa. Lisäksi selvitettiin puhelinhaastatteluna Luovissa lukuvuoden 2012-2013 aikana ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden ja syksyllä 2013 palkkatyössä olleiden opiskelijoiden työllistymistilanne.  

Selvitykseen osallistuneiden työnantajien kokemukset erityistä tukea tarvitsevista nuorista työntekijöinä olivat pääsääntöisesti hyviä ja suhtautuminen heidän työllistämiseensä oli kohtalaisen myönteistä. Myönteisimmin suhtautuivat ne työnantajat, joilla oli aiempia kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistämisestä.  

Selvityksen mukaan työllistämisen tukitoimista ja työllistymisen edistämisen keinoista selvimmin yhteydessä työnantajien työllistämisvalmiuteen ovat ammatilliseen koulutukseen sisältyvä työssäoppiminen ja koulutuksen jälkeinen työkokeilu. Ne toimivat eräänlaisina pitkinä työpaikkahaastatteluina, joiden aikana työnantaja saa kuvan nuoresta, hänen osaamisestaan sekä mahdollisista erityisen tuen tarpeista ja siitä, millaisiin tehtäviin nuori soveltuu. 

Työnantajien lähtökohtana työllistämisessä oli ensisijaisesti työvoiman tarve, soveltuvan henkilön palkkaaminen ja työn tuottavuus. Kuitenkin myös riittävä palkkatuki ja tuen hakemisen selkeyttäminen lisäisi selvityksen mukaan työnantajien valmiutta palkata erityistä tukea tarvitsevia nuoria.  

Selvityksen tuloksia hyödynnetään erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymistä edistävien toimintamallien ja menettelytapojen edelleen kehittämisessä. Kehittämistyön vauhdittamiseksi selvityksen loppuraportissa lähetetään terveisiä päättäjille ja viranomaisille, työnantajille, ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille sekä erityistä tukea tarvitseville nuorille. 
Selvitys on luettavissa Luovin sivuilta. Pääset sinne klikkaamalla tästä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti